Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Luoman kämppä
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
Palaute


AJANKOHTAISTAToimiston osoite on Kitkantie 21, 93600 KUUSAMO21.8.2020

TIEDOTE LASKUTUKSESTA  


Kuusamon yhteismetsän laskutusosoite muuttuu 1.9.2020 alkaen. Toivomme, että Kuusamon yhteismetsälle laskut lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuina. Voit lukea tiedotteen tästä.21.8.2020

KUUSAMON YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN KOKOUS   


Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin 16.7.2020. Kokouksessa käsiteltiin mm. 6§ määrätyt asiat. Kokouksessa päätettiin myös valita nimeämistoimikuntaan Jouko Käkelän, Jari Käkilehdon ja Hannu Tuovilan. Varajäseneksi valittiin Jarkko Tammi.

Kokouksessa päätettiin myös ylijäämän käyttämisestä. Tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 ylijäämää jaetaan 46 000,00 euroa/manttaali. Koko päätetty ylijäämä on jaettu osakkaille ylijäämän ennakkona kesäkuussa 2020.10.9.2020

YLIJÄÄMÄN JAKO   


Kuusamon yhteismetsän hoitokunta on jakanut ylijäämän ennakkona tilikauden 2019 ylijäämän kokonaisuudessaan. Tilikauden 2019 ylijäämä 46 000 euroa manttaalia kohden oli nostettavissa 10.6.2020.
10.9.2020

TIEDOTE KORONAN JOHDOSTA


Yhteismetsän toimisto pidetään avoinna, mutta asiakkaita kehotetaan varovaisuuteen koronaviruksen leviämiesen ehkäisemiseksi.
Yhteismetsän toiminta jatkuu muuten normaalisti. Palvelemme osakkaita ja asiakkaita pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostitse.
Mikäli asiointisi ei onnistu sähköpostilla tai puhelimella, niin voit sopia tapaamisen etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse suoraan toimihenkilön kanssa tai ottamalla yhteyttä toimistonhoitajaan:
Arja Mustonen p. 040 750 0026 ja sähköposti arja.mustonen@kuusamonyhteismetsa.fi - ma-pe klo 8.00-16.00

Ethän tule toimistolle tapaamiseen, mikäli tunnet itsesi sairaaksi tai sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita.
12.2.2020

LIIKENNEKIELTO

Kuusamon yhteismetsän metsäteillä kielletään vuosittain kaikenlainen ajoneuvoliikenne kelirikon vuoksi huhtikuun puolivälistä toukokuun loppuun. Talvella aukaistuilla teillä kelirikko alkaa muuta tiestöä aiemmin ja talvella aukaisemattomien teiden kelirikko alkaa myöhemmin ja kestää varjoisilla paikoilla toukokuun loppuun. Osalla teistä kelirikko voi jatkua jopa kesäkuun puoleenväliin saakka. 

Tienkäyttäjiä varoitetaan myös syyskelirikosta jäätyneen tien sulaessa (loka-marras-joulukuussa). Olojen niin vaatiessa kielletään myös syksyllä kelirikon vuoksi kaikenlainen ajoneuvoliikenne yhteismetsän metsäteillä.

Mikäli joku tuottamuksellaan tai tietoisesti rikkoo tiestöä, on hän velvollinen kustannuksellaan korjaamaan tien tai kustantamaan tien korjauksen.
10.9.2020

TIEDOTE HIRVENMETSÄSTÄJILLE!

Kuusamon yhteismetsä myy Eräverkon sivustolla hirvenpyyntioikeuksa syksyn 2020 metsästykseen. Myynnissä on 2 tuotetta, joissa kummassakin on 1 aikuisen hirven ja 1 hirven vasan pyyntioikeudet Suomussalmen Leilin palstalle. Alkuvuonna myytiin myös jonkin verran hirvenpyyntioikeuksia syksyn 2020 metsästykseen.

Kuusamon yhteismetsä ei järjestä tänä vuonna suljettua tarjouskilpailua hirvenmetsästysoikeuksien myynnistä. Yhteismetsä on myynyt aiempina vuosina kolmivuotisia hirvenpyyntioikeuksia. Nämä sopimukset ovat voimassa vielä syksyn 2020 hirvenmetsästyksessä.

Lisätietoja hirvenpyyntioikeuksien markkinoinnista ja syksyn metsästyksestä antaa Timo Pätsi (0400 207 896).

10.9.2020

TIEDOTE MAASTOLIIKENNELUVISTA!


Kuusamon yhteismetsällä otettiin kevätkaudelle 2020  käyttöön kaksi uutta maastoliikennelupatyyppiä entisten lisäksi: Päivälupa perinteiselle uraluvalle kausiluvan rinnalle ja päivälupa ns. freeride -umpihankikelkkailulle erillisen karttaliitteen mukaisille alueille. Uudet lupatyypit on tarkoitettu pysyviksi.


  • Yrityksille ja yksityishenkilöille myydään reitti/uralupaa edelleen hintaan 50 euroa/kaikki yhteismetsän palstat/kalenterivuosi. Lupa on aina henkilökohtainen. Lisäksi edelleen myydään maastoliikennelupa siirtolupana hintaan 100 euroa/kaikki yhteismetsän palstat/kalenterivuosi. Siirtolupa ei ole henkilökohtainen, luvanhaltija voi käyttää sitä useille vierailleen (siirtolupana). Yhtä siirtolupaa voi kerrallaan käyttää vain yksi henkilö, lupia on siis oltava niin monta kappaletta kuin maastoajoneuvoja liikkuu samaan aikaan yhteismetsän alueella.

  • Uusi lupatyyppi on päiväkohtainen ns. reitti/uralupa hinnaltaan 25 euroa/vrk/moottorikelkkailija. Lupa on aina henkilökohtainen. Lupa oikeuttaa ajamaan yhteismetsän teillä, urilla, poluilla, lampien ja järvien jäillä ja muillakin reiteillä kuin virallisilla reiteillä.

  • Uusi lupatyyppi on myös päiväkohtainen umpihankikelkkailuun tarkoitettu freeride -lupa hinnaltaan 30 euroa/vrk/moottorikelkkailija. Luvan liitteenä on kelkkailualueen kartta ja muut lupaehdot. Lupa oikeuttaa ajamaan maastossa vapaasti liitekarttaan rajatuilla suuralueilla. Lupa on henkilökohtainen. Taimikoissa ajaminen on aina kiellettyä.

  • Edelleen on ostettavissa yrityksille myytävää kartalle rajatulla aluella ja yrityksen kanssa erikseen sovilulla alueella tapahtuvaan moottorikelkkailuun oikeuttavaa freeride -lupaa hintaan 25 euroa/vrk/moottorikelkkailija. Alueesta tehdään erillinen sopimus kaudeksi kerrallaan.


AURINKOISIA KELKKAILUPÄIVIÄ TOIVOTTAEN

Kuusamon yhteismetsä

Lisätietoja saa toimistoltamme
p. 040 7500 026 / Arja Mustonen


12.2.2020

KUUSAMON YHTEISMETSÄN HOITOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN TILIKAUDELLE 2020  

Kuusamon yhteismetsän hoitokunta järjestäytyi 7.2.2020 pitämässään kokouksessaan vuoden 2020 ajaksi. Hoitokunta valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Heikki Kallungin ja varapuheenjohtajakseen Pekka Ojalan. Heikki Kallunki on ollut hoitokunnan varsinainen jäsen vuodesta 1997 lähtien ja hoitokunnan varapuheenjohtajana vuodesta 2006. Heikki Kallunki valittiin ensimmäisen kerran Kuusamon yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtajaksi vuonna 2008. Hän on järjestyksessään kahdeksas Kuusamon yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja. Pekka Ojalan kausi yhteismetsän hoitokunnan varsinaisena jäsenenä alkoi vuonna 2007. Yhteismetsän sisäiset tarkastajat ovat Ossi Käkelä ja Kyösti Aikkila

Hoitokunta huolehtii yhteismetsälain mukaan yhteismetsän toiminnasta ja hallinnosta. Hoitokunta muun muassa vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion tekemisestä, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, yhteismetsän puun myynnistä ja metsäsuunnitelman laatimisesta sekä huolehtii osakaskunnan rahavaroista ja muusta omaisuudesta sekä päättää metsästys- ja kalastusoikeuksista. Hoitokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi valmistella osakaskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle osakaskunnan kokous.
12.2.2020

OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS   

Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin 28.11. 2019

Kokouksessa mm. valittiin hoitokuntaan kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle ja heille varajäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Paula Pohjola ja Kalle Kilpelänaho.

Paula Pohjolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Maarit Korpua.

Kalle Kilpelänahon henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Henrik Ervasti.

Pekka Ojalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tiina Tiermas (aiempi varajäsen Kalle Kilpelänaho valittiin hoitokunnan varsinaiseksi jäseneksi).


Osakaskunnan kokous hyväksyi esitetyn toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Osakaskunnan kokous käsitteli kokouksessa myös nimeämistoimikunnan perustamista Kuusamon yhteismetsälle. Kokous päätti perustaa nimeämistoimikunnan, jonka työjärjestys hyväksyttiin kokouksessa.


25.10.2019

KUUSAMON YHTEISMETSÄ SUOJELEE KOISTIN VANHAN METSÄN ALUEEN SUOMUSSALMELLA LEILIN PALSTALLA   

Kuusamon yhteismetsä ja Kainuun Ely-keskus ovat 22.10.2019 sopineet yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Suomussalmen eteläosissa sijaitsevaan Koistinvaaraan. Perustettu suojelualue on noin 81 hehtaarin kokoinen. Alue vanhoine metsineen täydentää ja monipuolistaa alueen suojelualueverkostoa. Kohde rajautuu Hoikkalampeen, jonka eteläpuolella on Joutensuon - Mustosensuon Natura-alue. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Lokkisuon Natura-alue.

Alueen metsät ovat suurelta osin luonnontilaisen kaltaista vanhaa mäntyvaltaista boreaalista luonnonmetsää, jossa lahopuuta, aihkeja ja keloja on paikoin runsaasti. Alueen pohjoisosassa metsät ovat iältään ja rakenteeltaan vaihtelevampia. Hoikanlammen pohjoispuolella on vanhaa kuusivaltaista havusekametsää sekä rämeitä ja korpea. Suojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kielletty mm. metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet. Metsästyksestä alueella päättää edelleen maanomistaja kuten tähänkin saakka. Alueen omistus säilyy yhä Kuusamon yhteismetsällä.

Koistin alue on metsiltään ja lajistoltaan alueelle poikkeuksellinen ja isona yhtenäisenä kokonaisuutena se on suojelullisesti arvokas. Hyvin vanhoja rakennuspuiden hakkuujälkiä esiintyy osalla suojeltavaa aluetta, mutta alue on yhteismetsässä haluttu jättää kokonaan toimenpiteiden ulkopuolelle. Paikallisen ELY-keskuksen kanssa suojeluneuvotteluissa löytyi helposti yhteinen tahtotila.

Ympäristöasiantuntija Marja Manninen Kainuun ELY-keskuksesta: "Yhteismetsä tarjosi vapaaehtoiseen suojeluun erityisen hienoa ja lajistollisesti merkittävää mäntyvaltaista aluetta Suomussalmelta. Neuvottelut hoituivat kaikkien osapuolten kesken sujuvasti ja ympäristöministeriö hyväksyi suojelualueen perustamisen."

Kuusamon yhteismetsällä on omia yksityisiä luonnonsuojelualueita maillaan tällä hetkellä yhteensä noin 1 000 ha.
6.8.2019

YLIJÄÄMÄN JAKO 

Kuusamon yhteismetsän tilikauden 2018 ylijäämän jako, 43 000 euroa manttaalia kohden, on nostettavissa 10.6.2019. Saadakseen hänelle kuuluvan ylijäämän on osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai jonka omistamaan kiinteistöön kuuluvan osuuden suuruus on muuttunut, esitettävä selvitys osakkuudestaan sekä pankkiyhteystiedot osakasluetteloon merkitsemistä varten vähintään 14 päivää ennen ylijäämän maksamista yhteismetsän toimistolla.
1.1.2016

LANAUS YHTEISMETSÄN ALUEELLA 

(mm. karhunmetsästyksen aikana)

Kuusamon yhteismetsän metsäteiden lanaus ja merkkilangan käyttö on kielletty. Kielto koskee myös metsäteitä, joissa yhteismetsä toimii tiekunnan vastuullisena toimitsijamiehenä. Riistakameran käyttöön yhteismetsän alueella on oltava yhteismetsän erikseen antama lupa.
METSÄSTYKSEN VALVONTAA

Kuusamon yhteismetsän Kuusamon palstoilla on syksyisin tarkastettu yhteismetsän pienriistan metsästyslupia. Kaikkien tarkastettujen metsästäjien luvat ovat olleet kunnossa. 

Metsästyksen valvontaa yhteismetsän mailla tullaan jatkamaan.

Kuusamon yhteismetsä muistuttaa, että yhtä (1) vuorokautta pidempään leiriytymiseen samalla yhteismetsän palstalla täytyy olla erillinen lupa. Luvan hinta on 5,00 euroa / vuorokausi / teltta, asuntovaunu tai vastaava. YHTEISMETSÄOSUUDEN VEROTUS

Yhteismetsää verotetaan muiden yhteisosuuksien tavoin erillisenä verovelvollisena (TVL 18.1 §)

Yhteismetsän osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta yhteismetsän tulosta (TVL 18.2 §). Tämä merkitsee sitä, että yhteismetsä maksaa tuloveron ja osakas nostaa tulo-osuutensa yhteismetsästä ilman lisäveroseuraamuksia.


29.8.2018

TIETOSUOJA-ASETUS

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Kuusamon yhteismetsä on laatinut rekisteriselosteen henkilötietojen käsittelytoimista. Voit tutustua rekisteriselosteeseen tästä.Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo